De ECP, het platform voor de informatie samenleving, heeft tijdens de 20e editie van haar jaarcongres 20 bouwstenen voor een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving gepresenteerd. De bouwstenen beschrijven wat in dit verband belangrijk en vooral noodzakelijk is.  De 20 bouwstenen worden verdeeld over 3 aandachtsgebieden, te weten [Technologie & Trends], [Domeinen] en [Randvoorwaarden], zie de tabel hieronder.

De ECP wil hiermee publieke en private bedrijven richting geven bij het oplossen van vraagstukken in de digitale samenleving, en vooral prikkelen om initiatief te nemen.

Download de brochure van de ECP hier.

Technologie en trends Domeinen Randvoorwaarden
1. Burgers, bedrijven en organisaties moeten kunnen vertrouwen op data als fundament van de digitale samenleving. 6. Voor burgers, ouderen, ondernemers, jongeren, patiënten en consumenten geeft de informatiesamenleving nieuwe kansen en risico’s. Ze moeten zo veel mogelijk betrokken worden, kansen krijgen en weerbaar worden. 14. Digitale toepassingen bieden kansen en zorgen. Zorgvuldige omgang met deze toepassingen vraagt om een praktijkgerichte ethische medialoog, die continu en gemeenschappelijk gevoerd moet worden.
2. De impact van blockchain moet gezamenlijk besproken en onderzocht worden om de ongekende kansen en nieuwe uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt de ruimte te geven en toe te passen. 7. Bij het gebruik van digitale toepassingen in de zorg moeten er transparante en bewuste afwegingen worden gemaakt tussen het zorgbelang en het privacybelang. 15. Voor een veilig en stabiel internet moeten nieuwe standaarden, zoals IPv6, DNSSEC, HTTPS, DMARC, DKIM, SPF, STARTTLS en DANE praktisch inzetbaar en tot norm gemaakt worden.
3.Mens, maatschappij en economie plukken de vruchten van artificial intelligence door hype van realiteit te scheiden én de balans te bewaken tussen zakelijke en technische mogelijkheden en juridische en morele eisen. 8. Iedereen in de zorg (patiënt, zorgverlener, ICT-er, leider en opleider) moet voldoende digitale vaardigheden hebben om optimale zorg te leveren en te ontvangen. 16. Veiligheid in de keten van leveranciers wordt gerealiseerd door een ‘roadmap’ voor secure software. Kwetsbaarheden in software worden opgelost door zelfregulering én samenwerking tussen gebruikers en leveranciers.
4. De discussie over de toekomst van het internet moet op nationaal, Europees en mondiaal niveau gevoerd blijven worden. 9. Digitale toepassingen die mensen en de zorgsector beter maken, moeten sneller, en vooral breder, worden ingevoerd. 17. Aanbieders van ICT-diensten moeten de veiligheid en betrouwbaarheid van hun producten en diensten eenduidig, transparant en uniform kunnen overleggen aan hun afnemers.
5. Met het internet of things ligt de nadruk niet meer op communicatie tussen mens en machine. Systemen communiceren nu onderling en gaan tot actie over. De balans tussen mogelijkheden en veiligheid moet worden gezocht. 10. ICT biedt kansen op het gebied van energie en duurzaamheid. Zowel aan de consumentenkant (zonnepanelen), als de productenkant (smart grids). Meer samenwerking tussen de ICT-sector en de energiesector geeft een boost. 18. Digitalisering verandert de arbeidsmarkt. Benoem knelpunten en voer een dialoog over ‘the future of work’. Voor de vraag naar ICT’ers wordt de instroom in onderwijs en de betrokkenheid van bedrijfsleven vergroot.
  11. Jongeren die nu opgroeien, moeten digitale vaardigheden aangeleerd krijgen. Er wordt niet gewacht op de implementatie van geplande curricula. Daarvoor is de urgentie te groot 19.Iedereen – consument, ZZP en MKB – moet weten hoe je veilig online kunt zijn om problemen te voorkomen. Er wordt continu gewerkt aan concrete initiatieven om de internetveiligheid te vergroten.
  12. Jongeren, maar ook ouders, docenten en hulpverleners, hebben handvatten nodig om veilig en verantwoord om te gaan met de digitale omgeving. Kinderen en jongeren moeten mediawijs kunnen leven. 20. Door goede informatievoorziening, samenwerking en kennisdeling nemen de Nederlandse netwerkbeheerders hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schoon internet en netwerk.
  13. Jongeren – de digital natives – hebben de toekomst en moeten daarom actief en structureel betrokken worden bij maatschappelijke debatten, zeker rondom de informatiesamenleving.